ATOM

ATOM – ELEKTRISKO SKŪTERU KOPLIETOŠANAS PLATFORMA

Biežāk uzdotie jautājumi / Frequently Asked Questions

Par reģistrēšanas procesu


Kādus dokumentus var iesniegt reģistrējoties?

Ņem vērā, ka derīgi dokumenti ir pase, ID karte vai autovadītāja apliecība (tikai izsniegta Eiropas Savienībā). Dokumentam jābūt redzamam pilnībā un cipariem jābūt skaidri salasāmiem.

Nesaņēmi SMS, lai verificētu tālruni un izveidotu profilu?

Noteikti pārbaudi, vai Tev ir pēdējā lietotnes versija. Un pārbaudi, vai tālruņa numurs un valts kods ir ievadīts pareizi. Ja viss ir kartībā, un tomēr nesaņēmi SMS, tad alternatīva ir verifikācija, izmantojot lietotni Whatsapp (otrā izvēle pie tālruņa verifikācijas). Ja arī tas neizdodas, pagaidi un mēģini nedaudz vēlāk.

Cik ilgi jāgaida profila verifikācija?

Aptuveni 15 minūtes, bet šis process var aizņemt arī līdz pat 30 minūtēm. Atom komanda profilus verificē no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00.

Vai varu lietot pakalpojumu, ja neesmu sasniedzis 18 gadu vecumu? 

Pakalpojums pieejams tikai personām, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu.Par brauciena uzsākšanu/pabeigšanu


Ko nozīme “zaļā zona”? Vai drīkstu izbraukt ārpus tās? 

Zaļā zona ir atļautā braukšanas zona. Izbraukt ārpus tās ir kategoriski aizliegts! Izbraucot ārpus zaļās zonas, var tikt piemērots sods saskaņā ar lietošanas noteikumiem.

Kā uzsākt braucienu? 

Pirms brauciena ir lietotnē jāpapildina e-maks ar vismaz 5 eiro. Tad lietotnē izvēlies skūteri, klikšķini “Uzsākt braucienu” un atbloķē slēdzeni ar saņemto kodu. Atsperies 1 - 2 reizes ar kāju, spied “gāzi” un brauc!

Kur drīkst atstāt skūteri?

Skūteri drīkst atstāt velonovietnēs, kas lietotnē ir atzīmētas ar burtu “P”. Skūteris ir jāpieslēdz ar slēdzeni. Ja nevari atrast konkrēto velonovieteni, tad atsevišķos gadījumos, informējot mūs lietotnes čatā, vari atstāt skūteri citā velonovietnē vai pieslēgt to pie žoga vai citas metālā fiksētas un stabilas konstrukcijas. Noteikti pārbaudi, vai slēdzene ir kārtīgi aizvērta un skūteru nav iespējams izkustināt, neatbloķējot slēdzeni.

Kā pabeigt braucienu?

Jāatbrauc uz izvēlēto velonovietni (velonovietnes atzīmētas lietotnes kartē ar burtu “P”), lietotnē jāklikšķina uz “Beigt braucienu”, jāpieslēdz skūteris pie velonovietnes ar slēdzeni, un tas jānofotogrāfē, lai būtu skaidri redzams, kur skūteris ir atstāts un kā pieslēgts. Brauciens ir pabeigts brīdi, kad redzi aptiprinājuma ekrānu ar brauciena cenu savā tālrunī.

Neizdodas atslēgt slēdzeni vai neatrodi kodu slēdzenes atvēršanai? 

Kods redzams uzreiz pēc brauciena uzsākšanas, ka arī “Beigt braucienu” ekrānā (lietotnē otrajā solī). Uzmanīgi uzliec pareizu ciparu kombināciju uz slēdzenes un atver to. Ja neizdodas, sazinies ar Atom atbalsta komandu.Par izcenojumiem


Kāda ir nomas cena?

0,90 EUR lai uzsāktu nomu un tad 0,09 EUR par katru minūti.

Kā darbojas 14 EUR vienas dienas abonements?

14 EUR ir maksimālā summa viena brauciena ietvaros. Tas nozīmē - ja vienam braucienam lieto skūteri par summu, kas lielāka par 14 EUR, tad ar dienas abonementu 14 EUR būs tā summa, ko samaksāsi. Ja skūteri novietosi stāvvietā, tas nozīmē, ka brauciens ir beidzies un nākamajā braucienā cenas aprēķināšana sāksies no jauna.Tehniskie jautājumi


Tehniskas problēmas ar elektrisko skūteri/akumulatoru.

Ja izlādējās akumulators, ir problēmas ar skūtera ātrumu vai citas tehniskas problēmas, novieto skūteri tuvākajā atļautajā novietnē, beidz braucienu un informē Atom klientu atbalsta dienestu par šo problēmu.

Skūteris brauc lēni/kā pārslēgt ātrumus? 

Lai uzsāktu kustību, skūters vispirms ir jāiekustina, atsperoties ar kāju. Drošības nolūkos skūtera “gāze” strādā tikai, ja ātrums ir vismaz 5 km/h. Tikai tad var spiest “Start” pogu. Ja skūtera ātrums ir mazāks par 15 km/h. un tu vēlies braukt ātrāk, tad divi ātri klikšķi uz skūtera stūres esošās “Ieslēgt/izslēgt” pogas mainīs ātruma režīmu. Pavisam ir 3 režīmi - mierīgais līdz 15 km/h, vidējais līdz 20 km/h un sporta režīms līdz 25 km/h. Ja nekas no iepriekšminētā nepalielina skūtera pārvietošanās ātrumu, tad, visticamāk, skūteris ir izlādējies. Tas nozīmē, ka nepieciešams beigt braucienu, pieslēdzot skūteri pie velonovietnes un pabeidzot braucienu lietotnē.Citi jautājumi


Vai ar vienu profilu iespējams iznomāt divus skūterus?

Nē, uz vienu profilu var iznomāt tikai vienu skūteri. Ja nepaciešami vairāki skūteri, tad katram braucējam ir jāizveido savs profils.

Esi pareizajā vietā saskaņā ar lietotnes datiem, bet nevari atrast skūteri? 

Meklē skūteri tuvākajā velo novietnē gadījumos, kad GPS dati nav nolasīti precīzi. Dažreiz faktiskais skūtera izvietojums atšķiras par 10 - 30 metriem.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Registration process


What documents can be submitted when registering?

Please note that valid documents are a passport, ID card or driver’s licence (only those issued in the European Union). The document must be fully visible, and the numbers must be clearly legible.

Did you not received an SMS to verify your phone?

You should definitely check whether you’ve got the latest version of the app. And check whether the phone number and country code have been entered correctly. If everything is in order, and you still didn’t receive an SMS, then the alternative is verification using the WhatsApp app (the second option after phone verification). If this doesn’t work either, wait and try again a bit later.

How long do I have to wait for profile verification?

About 15 minutes, but this process can also take up to 30 minutes. The Atom team verify profiles from 7.00 to 23.00.

Can I use the service if I have not yet reached 18 years of age? 

The service is only available to people who are aged 18 years or over.Starting / ending the ride


What does the Green Zone mean? Can I ride outside it? 

The Green Zone is the permitted riding zone. It is categorically prohibited to ride outside it. If you leave the green zone, a penalty will be imposed in accordance with the terms and conditions of use.

How do I start my ride? 

Before the ride, you must top up your e-wallet on the app with at least EUR 5. Then choose the scooter on the app, click “Start ride” and open the lock with the received code. Put one foot on the scooter and use the other to give yourself a couple of pushes (like a regular scooter or skateboard), press the accelerator and off you go!

Where can I leave my scooter?

You can leave the scooter at bike parks, which are marked with the letter “P” on the app. The scooter must be locked using the lock. If you can’t find a specific bike park, then in exceptional cases, informing us accordingly using app chat, you can leave the scooter at another bike park or lock it to a fence or some other fixed and stable metal structure. You should check whether the lock is properly closed and that it is not possible to move the scooter without unblocking the lock.

How do I end my ride?

You must ride the chosen bike park (bike parks are marked on the map with the letter “P”) and click on “End ride” on the app, fasten the scooter to the bike parking space with a lock and photograph it so that it is clearly visible where the scooter has been left and how it has been fastened. The ride has ended when you see a confirmation screen with the ride charge on your phone.

What if I can’t unlock the lock or can’t find the code to open the lock? 

The code is visible immediately after the start of the ride, as well as on the “End ride” screen (on the second step on the screen). Carefully enter the correct number combination on the lock and open it. If this doesn’t work, contact the Atom support team.Pricing


What’s the rental charge?

EUR 0.90 to start the rental and then EUR 0.09 per minute.

How does the EUR 14 one day subscription operate?

EUR 14 is the maximum amount for a single ride. This means that if you use the scooter for one ride for an amount over EUR 14, then the daily subscription of EUR 14 is the amount you’ll pay. If you park the scooter in a parking space, this means that the ride has ended and on the next ride calculation of the charge will start anew.Technical problems 


Technical problems with the electric scooter/battery

If the battery runs out, you have problems with the speed of the scooter or other technical problems, park the scooter in the nearest permitted parking space, end the ride and inform the Atom Customer Support Service about this problem.

The scooter is travelling slowly. How can I switch gears? 

To start moving, the scooter must first be moved by rock back with your foot. For safety purposes, the scooter’s accelerator only works if the speed is at least 5 km/h. Only then can you press the “Start” button. If the scooter’s speed is less than 15 km/h and want to ride faster, then two quick clicks on the scooter “On/Off” button on the scooter’s control panel will change the speed mode. There are three modes in total – a slow one up to 15 km/h, medium up to 20 km/h and sports mode up to 25 km/h. If none of the aforementioned increase the scooter’s ride speed, then most likely the scooter’s battery has run out. This means that you need to end your ride, fastening the scooter to a bike parking space and completing the ride on the app.Other


Can I rent two scooters with one profile?

No, you can only rent one scooter per profile. If you need several scooters, then each rider must create their own profile.

What if I’m in the right place according to the app data, but can’t find the scooter? 

Look for the scooter in the nearest bike park in cases, when the GPS data have not been read precisely. Sometimes, the scooter’s actual parking place can differ by 10−30 meters.

Часто задаваемые вопросы

Процесс регистрации


Какие документы можно предоставить при регистрации? 

Учти, что пригодными документами являются паспорт, ID-карта или водительское удостоверение (только выданное в Европейском Союзе). Документ должен быть виден полностью и цифры должны быть разборчивыми.  

Не получил  SMS, чтобы подтвердить номер телефона?

Обязательно проверь, установлена ли у тебя последняя версия приложения. И проверь, правильно ли введены номер телефона и код страны. Если все в порядке, но ты все-таки не получил SMS, альтернативой является подтверждение с помощью приложения WhatsApp (второй выбор при подтверждении номера телефона). Если и этот способ не сработал, то подожди и повтори попытку чуть позже. 

Сколько времени занимает подтверждение профиля?

Приблизительно 15 минут, но этот процесс может длиться и до 30 минут. Команда Atom подтверждает профили с 07:00 до 23:00. 

Могу ли я пользоваться услугой, если мне еще не исполнилось 18 лет? 

Услуга доступна только лицам, достигшим 18-летия.Начало / окончание поездки


Что такое «зеленая зона»? Могу ли я выезжать за ее пределы?

Зеленая зона – это зона, в которой разрешается передвигаться. Выезжать за ее пределы категорически запрещено! В случае пересечения границ зеленой зоны может быть наложен штраф в соответствии с правилами пользования.

Как начать поездку?

Перед поездкой нужно пополнить электронный кошелек в приложении на сумму не менее 5 евро. После этого выбери в приложении скутер, нажми «Начать поездку» и разблокируй замок с помощью полученного кода. Оттолкнись 1-2 раза ногой, нажми «газ» и поезжай! 

Где можно оставлять скутер?

Скутер можно оставлять на велопарковках, которые отмечены в приложении буквой «Р». Если ты не можешь найти конкретную велопарковку, то в отдельных случаях, проинформировав нас в чате приложения, ты можешь оставить скутер на другой велопарковке или пристегнуть его к забору или другой металлической фиксированной и стабильной конструкции. Обязательно убедись в том, что замок тщательно закрыт и скутер невозможно сдвинуть с места, не разблокировав замок. 

Как завершить поездку?

Необходимо приехать на выбранную велопарковку (велопарковки отмечены на карте приложения буквой «Р»), нажать в приложении на «Завершить поездку», пристегнуть скутер к велопарковке с помощью замка и сфотографировать его, чтобы было отчетливо видно, где оставлен скутер и как он пристегнут. Поездка завершается в тот момент, когда ты видишь на экране своего телефона подтверждение и стоимость поездки. 

Не получилось открыть замок или не нашел код для открывания замка? 

Код появляется сразу же после начала поездки, а также на экране «Завершить поездку» (второй шаг в приложении). Внимательно набери правильную комбинацию цифр на замке и открой его. Если не получается, свяжись с командой поддержки Atom.


Технические проблемы


Технические проблемы со скутером/батареей

Если разрядился аккумулятор, возникли проблемы со скоростью скутера или другие технические проблемы, припаркуй скутер на ближайшей разрешенной стоянке, заверши поездку и сообщит об этой проблеме в службу поддержки клиентов Atom.

Скутер едет медленно/как переключить скорость? 

Чтобы начать движение, скутер сначала нужно разогнать, отталкиваясь ногой. В целях безопасность «газ» скутера работает только в том случае, если скорость составляет не менее 5 км/ч. Только тогда можно нажимать кнопку «Старт». Если скорость скутера меньше 15 км/ч, и ты хочешь ехать быстрее, то два быстрых нажатия на кнопку «Включить/выключить», расположенную на руле скутера, изменят скоростной режим. Всего есть 3 режима – спокойный до 15 км/ч, средний до 20 км/ч и спортивный до 25 км/ч. Если ничего из вышеперечисленного не помогло увеличить скорость передвижения скутера, то, скорее всего, скутер разрядился. Это значит, что нужно завершить поездку, пристегнув скутер к велостоянке и завершив поездку в приложении. Стоймость


Какова стоимость аренды?

0,90 евро в начале аренды и потом 0,09 евро за каждую минуту аренды.

Как работает однодневный абонемент стоимостью 14 евро? 

14 евро – это максимальная сумма в рамках одной поездки. Это значит, если для одной поездки ты используешь скутер на сумму, превышающую 14 евро, то с дневным абонементом 14 евро будет той суммой, которую ты заплатишь. Если ты поставишь скутер на велопарковку, это будет значить, что поездка завершена и расчет стоимости во время следующей поездки начнется заново. Другие вопросы


Можно ли с одного профиля арендовать два скутера?

Нет, на один профиль можно арендовать только один скутер. Если нужно несколько скутеров, то каждый желающий должен создать свой профиль.

Согласно данным приложения, ты находишься в правильном месте, но не можешь найти скутер?

Иногда данные GPS считываются неточно, поэтому поищи скутер на ближайшей велопарковке. Иногда фактическое местоположение скутера отличается на 10−30 метров.