ATOM

ATOM – ELEKTRISKO SKŪTERU KOPLIETOŠANAS PLATFORMA

ATOM Pakalpojumu Līgums

ATOM Pakalpojumi tiek sniegti, saskaņā ar zemāk esošajiem noteikumiem, kas veido juridiski saistošu līgumu („Līgums”), kas ir noslēgts starp:

SIA ATOM Tech, reģistrācijas numurs: 40203185808 („ATOM”),

un

Jums, kā ATOM Lietotnes izmantotāju („Jūs” „Jūsu”, „Jums” „Lietotājs”), saistībā ar ATOM mobilās lietotnes („ATOM Lietotne”) izmantošanu.

Šis Līgums ir juridiski saistošs gan ATOM, gan Jums. Piekrišana šī Līguma nosacījumiem nozīmē, ka Jūs esat pilnībā iepazinies ar tā saturu un apņematies šī Līguma noteikumus atzīt par Jums saistošiem. Tā arī, piekrītot šim Līgumam Jūs apliecināt, ka tā nosacījumi Jums ir skaidri un saprotami.


1. ATOM PAKALPOJUMI

1.1. Saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem, ATOM apņemas nodrošināt Jums nomas tiesības uz laiku izmantot un lietot ATOM elektrisko skūteri („ATOM Skūteris”) , kas ietver iespēju izmantot ATOM Skūteri ATOM norādītajā teritorijā Rīgas centrā (saskaņā ar ATOM Lietotnē norādītajām robežām) saviem personīgiem nolūkiem („ATOM Pakalpojumi”). Papildus, ATOM Pakalpojumi ietver:

1.1.1. ATOM Skūteru uzlādi un apkopi;

1.1.2. Ar ATOM Pakalpojumu nodrošināšanu saistīto iekārtu uzstādīšanu ATOM Skūteriem;

1.1.3. ATOM Lietotnes izmantošanu.

1.2. Saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem, Jūs apņematies ievērot šajā Līgumā un ATOM Lietotnē noteikto ATOM Skūteru izmantošanas un lietošanas kārtību.

1.3. ATOM Pakalpojumi neietver tiesības izmantot ATOM Skūteri komerciāliem nolūkiem, kā arī nodot to izmantošanai citām personām.

1.4. Piekrītot šī Līguma noteikumiem, Jums ir tiesības saņemt ATOM Pakalpojumus, kā arī izmantot ATOM Lietotni.


2. ATOM PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

2.1. Lai izmantotu ATOM Pakalpojumus, Jums jābūt vismaz 18 gadus vecam.

2.2. ATOM Pakalpojumus Jūs varat izmantot tikai personīgi, izņemot šajā Līgumā īpaši paredzētus gadījumus (ja tādi tiek paredzēti). Šis nosacījums ietver pienākumu:

2.2.1. Rūpīgi glabāt un neizpaust citām personām ATOM Lietotnē izmantotos pieejas datus -  lietotāja vārdu un paroli (tai skaitā arī citus pieslēgšanās līdzekļus, ja tādi tiek izmantoti). Gadījumā, ja Jums par pamats domāt, ka Jūsu pieejas dati ir kļuvuši zināmi vai pieejami citām personām, Jums nekavējoties ir jāinformē ATOM un jāpieprasa pieejas datu maiņa;

2.2.2. Nenodot lietošanā savu ATOM Lietotni citām personām;

2.2.3. Nenodot lietošanā ATOM Skūteri citām personām.

2.3. ATOM Skūteri Jūs varat izmantot tikai ATOM norādītajā teritorijā Rīgas centrā (saskaņā ar ATOM Lietotnē norādītajām robežām).


Lietotāja reģistrācija un samaksas nosacījumi

2.4. Lai uzsāktu ATOM Pakalpojumu izmantošanu Jums ir jāveic reģistrācija ATOM Lietotnē, norādot prasīto informāciju. Jums ir pienākums rūpīgi aizpildīt prasīto informāciju, norādot pareizu un aktuālu informāciju par sevi. Jums ir aizliegts sniegt nepareizu informāciju vai arī tādu informāciju, kas ir attiecināma uz citām personām. 

2.5. Pēc nepieciešamās informācijas ievades ATOM Lietotnē, ATOM veic informācijas pārbaudi un Jūsu kā lietotāja verifikāciju. Ja informācijas pārbaude un Jūsu kā Lietotāja verifikācija ir veiksmīga, Jums tiek piešķirtas tiesības nomāt ATOM Skūteri, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem. Tomēr, ATOM patur tiesības atteikt Jūsu kā Lietotāja verifikāciju, tādējādi nepiešķirot Jums tiesības nomāt ATOM Skūteri. Iemesli šādam atteikumam var būt saistīti ar tādiem apsvērumiem kā Jūsu un citu personu drošība, ATOM leģitīmas intereses, vai jebkādi citi apsvērumi. ATOM patur tiesības atteikt Jūsu kā Lietotāja verifikāciju un/vai piekļuvi ATOM Skūteru nomai, nenorādot atteikuma iemeslus. Šādas tiesības ATOM patur visā ATOM Pakalpojumu izmantošanas laikā, bez nepieciešamības izteikt iepriekšēju brīdinājumu.

2.6. Pēc veiksmīgas Lietotāja verifikācijas, Jūsu profils ir gatavs ATOM Skūtera nomas uzsākšanai. Lai uzsāktu ATOM Skūtera nomu, Jums ir nepieciešams pievienot derīgu maksājuma karti savam profilam ATOM Lietotnē. Pievienojot šādu maksājuma karti Jūs apliecināt, ka Jums ir tiesības karti šādiem nolūkiem izmantot un, ka citas personas nevērsīs pretenzijas par šādas maksājumu kartes izmantošanu ATOM Pakalpojumu un ar šo Līgumu saistīto maksājumu veikšanai.

2.7. Jums ir pienākums nodrošināt, ka Jūsu pievienotā maksājuma karte var segt ar ATOM Pakalpojumu izmantošanu saistītos izdevumus, kā arī citus izdevumus, kas var rasties saistībā ar šo Līgumu.

2.8. Pēc maksājuma kartes pievienošanas, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem, Jums ir jāveic naudas iemaksa par ATOM Pakalpojumu izmantošanu, ko var izdarīt, izvēloties iemaksas apmēru atbilstoši vienam no ATOM Lietotnē norādītajiem iemaksu apmēriem. Pēc iemaksas veikšanas, speciālā ATOM Lietotnes sadaļā („E-maks”) tiks atspoguļots Jums pieejamais balanss, ko varat izmantot ATOM Pakalpojumu saņemšanai,  saskaņā ar [šeit] publicēto cenrādi („Cenrādis”).

2.9. Jūsu veiktās naudas iemaksas, izmantojot ATOM Lietotni, ir priekšapmaksa par ATOM Pakalpojumiem un tās nevar tikt atgrieztas.

2.10. Ja 12 (divpadsmit) mēnešu laikā Jūs neesat izmantojis ATOM Skūteru nomu, Jūsu ATOM Lietotnes profilā pieejamais balanss tiek neatgriezeniski dzēsts, bez iespējām to izmantot vēlāk. Pirms Jūsu balansa deaktivizācijas Jūs tiksiet informēts ar paziņojumu, kas tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pasta adresi un SMS veidā uz Jūsu norādīto tālruņa numuru.


Promocijas kodi un to izmantošana

2.11. ATOM ir tiesības izsludināt promocijas kodus („Promo Kods”), kas var ietvert bezmaksas balansu ATOM Pakalpojumu izmantošanai ATOM noteiktajā apmērā.

2.12. Jums ir tiesības izmantot saņemto Promo Kodu, lai papildinātu pieejamo balansu savā E-makā. To var izdarīt, ievadot Promo Kodu ATOM Lietotnē tam paredzētajā laukā.

2.13. Katra Promo Koda derīguma termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no brīža, kad ATOM šo Promo Kodu ir izdevis. Pēc šī derīguma termiņa notecējuma, Promo Kods vairs nevar tikt izmantots un tā piešķirtais papildus balanss tiek atņemts no E-maka, kā rezultātā, ar Promo Kodu piešķirtais balanss norēķiniem par ATOM Pakalpojumiem vairs nevar tikt izmantots.

2.14. ATOM ir tiesības veidot akcijas, kuru ietvaros Promo Kodus var izplatīt arī paši ATOM Lietotnes izmantotāji („Draugu Promo Kods”). Draugu Promo Koda izplatīšana un izmantošana notiek šādi:

2.14.1. katram verificētām Lietotājam, kurš ir pievienojis maksājumu karti ATOM Lietotnei var tikt dota iespēja uzaicināt citus izmantot ATOM Pakalpojumus, par to saņemot Promo Kodu. Tādos gadījumos Promo Kods tiek piešķirts tam Lietotājam, kas ir uzaicinājis citu personu izmantot ATOM Pakalpojumus, ja uzaicinātā persona reģistrējas ATOM Lietotnē pirmo reizi un ievada unikālu tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī veic veiksmīgu verifikāciju un pievieno maksājuma karti, saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

2.14.2.  Personai, kas saskaņā ar šī Līguma 2.14.1. punktu uzaicināta izmantot ATOM Pakalpojumus ir jāveic šādas darbības, lai izmantotu Draugu Promo Kodu:

2.14.2.1. Jā-lejupielādē ATOM Lietotne;

2.14.2.2. Jāveic reģistrācija;

2.14.2.3. Jāiziet veiksmīga verifikācija, saskaņā ar šāda paša Līguma nosacījumiem;

2.14.2.4. Jāpievieno maksājumu karte, saskaņā ar šāda paša Līguma nosacījumiem;

2.14.2.5. Jāpievieno Draugu Promo Kods, ATOM Lietotnē paredzētajā laukā;

2.14.2.6. Jāveic pirmais brauciens.

2.14.3. Aicināt draugus var tikai tie lietotāji, kas ir pievienojuši savam profilam maksājumu karti. ATOM patur tiesības rezervēt/ ieturēt EUR 1 no maksājumu kartes, lai veiktu kartes verifikāciju un pārbaudītu līdzekļu esamību uz kartes. Šī summa tiks atgriezta, kas var aizņemt līdz vienam mēnesim.


Brauciena uzsākšana

2.15. Braucienu var uzsākt verificēti Lietotāji, kuriem pieejamais balanss E-makā ir vismaz EUR 2.

2.16. Lai uzsāktu braucienu, Lietotājam ar savu mobilo ierīci, kurā instalēta ATOM Lietotne,jābūt vismaz 5 – 10 metru attālumā no attiecīgā ATOM Skūtera, ar kuru Lietotājs vēlas uzsākt braucienu.

2.17. Tiklīdz ir sasniegts 2.16. punktā norādītais attālums, Lietotājam jānodrošina Bluetooth funkcijas ieslēgšana ierīcē, kurā instalēta ATOM Lietotne.

2.18. Lietotājs var veikt ATOM Skūtera slēdzenes aktivizāciju, nospiežot pogu uz slēdzenes. Slēdzenes atvēršana pēc tam ir jāapstiprina ATOM Lietotnē (poga "Atvērt slēdzeni”);

2.19. Kad slēdzene ir atvērta, tā ir jānoņem no velonovietnes un jānostiprina pie ATOM Skūtera, ar kuru plānots uzsākt braucienu. Slēdzene jānofiksē tā, lai tā netraucētu drošu braukšanu un nevarētu nokrist.

2.20. ATOM Skūteri var ieslēgt, nospiežot ieslēgšanas pogu pie stūres;

2.21. Kustību ar ATOM Skūteri var uzsākt, izdarot manuālu atspērienu(s) un tad nospiežot pogu „GO” pie ATOM Skūtera stūres. Pirms brauciena uzsākšanas kā arī visā brauciena laikā ir jāpārliecinās par satiksmes un Jūsu pašu drošību, kā arī jāievēro satiksmes drošību regulējošie normatīvie akti. Jums ir jāievēro ATOM Skūtera ekspluatācijas prasības un izmantošanas noteikumi, ATOM Skūtera ražotāja norādījumi un ieteikumi, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie ceļu satiksmes noteikumi un pārējo piemērojamo normatīvo aktu prasības.

2.22. Lai bremzētu, kreisajā stūres pusē ir jāspiež poga „STOP”. Šī poga ir jāspiež laideni, lai izvairītos no straujas bremzēšanas. Papildus, bremzēt var arī piespiežot aizmugurējo riteni. Bremzēšana ir jāveic uzmanīgi, un ja vien tas nav nepieciešams drošībai, jāveic pamazām, lai izvairītos no krišanas straujas bremzēšanas rezultātā.

2.23. Izmaksa par braucienu tiek uzsākta ar brīdi, kad tiek atbloķēta slēdzene. Izmaksas par braucienu tiek aprēķinātas līdz brīdim, kamēr netiek veikta brauciena pārtraukšana, saskaņā ar visiem zemāk aprakstītajiem nosacījumiem. 


Brauciena pārtraukšana

2.24. Lai pabeigtu braucienu ar ATOM Skūteri, ir jāveic apstāšanās un brauciena pārtraukšana, saskaņā ar zemāk esošo instrukciju.

2.25. Brauciena pabeigšanai ir jāatrod velonovietne, kur atļauts piestiprināt skūteri novietošanai (ATOM Lietotnē šādas lietotnes ir apzīmētas ar „P” simbolu).

2.26. Esot ne tālāk kā 5 metru attālumā no attiecīgā ATOM Skūtera, ir jāieslēdz Bluetooth ierīcē, kurā uzstādīta Jūsu ATOM Lietotne.

2.27. Lietotājs var veikt ATOM Skūtera slēdzenes aktivizāciju, nospiežot pogu uz slēdzenes. Slēdzenes atvēršana pēc tam ir jāapstiprina ATOM Lietotnē (poga „Atvērt slēdzeni”).

2.28. Jāveic ATOM Skūtera piestiprināšana pie velonovietnes, ar slēdzenes palīdzību piestiprinot ATOM Skūteri tā, lai to nebūtu iespējams pārvietot bez slēdzenes atvēršanas. Pirms brauciena pabeigšanas Jums obligāti jāpārliecinās, ka slēdzene ir pieslēgta pie ATOM Skūtera un velonovietnes tā, ka to nevar noņemt. Par šī noteikuma neievērošanu ATOM ir tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā, kā arī Jūs apņematies segt jebkādus izdevumus un/vai zaudējumus, kas ATOM rodas saistībā ar šī noteikuma neievērošanu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no atbildības par citu izdevumu, tai skaitā zaudējumu, segšanu.

2.29. Papildus tam, ir jāveic foto fiksācija, nofotografējot attēlā kā ATOM Skūteris ir piestiprināts pie velonovietnes. Bildei jābūt tādai, lai tajā labi varētu saskatīt attiecīgo ATOM Skūteri pilnībā, kā arī to, kā tas ir piestiprināts pie attiecības velonovietnes pēc Jūsu brauciena. Šāds attēls ir jāpievieno ATOM Lietotnē tam paredzētajā vietā.

2.30. Pēc visu iepriekšminēto darbību pabeigšanas, Lietotājs var ATOM Lietotnē pabeigt braucienu, spiežot uz pogas „Beigt braucienu”.

2.31. Jūsu brauciens tiek uzskatīts par pabeigtu ar brīdi, kad ir izpildītas visas augstāk minētās darbības, tai skaitā veikta atbilstoša foto fiksācija, kā noteikts 2.30 punktā.

2.32. Pēc brauciena pabeigšanas, ATOM Lietotne aprēķina brauciena ilgumu, ka arī cenu par attiecīgo braucienu, saskaņā ar Cenrādi.


Negatīvs balanss E-makā

2.33. Gadījumos, kad aprēķinātā cena par braucienu pārsniedz E-makā pieejamo balansu, veidojas negatīvs balanss, kas E-makā tiek atspoguļots ar „-” zīmi. Tas nozīmē, ka Lietotājs ir veicis braucienus par summu, kas pārsniedz Lietotāja veiktās priekšapmaksas apmēru. Šādos gadījumos, Lietotājam ir nekavējoties jāveic E-maka balansa papildināšana (naudas iemaksa), lai norēķinātos par veikto braucienu. Ja tas netiek darīts, ATOM ir tiesības ieturēt no ATOM Lietotnei pievienotās maksājumu kartes naudas summu, kas ir vienāda ar Lietotāja parādu par veiktajiem braucieniem, kā arī citiem izdevumiem un/vai zaudējumiem, kas radušies Lietotāja darbības vai bezdarbības rezultātā.

2.34. ATOM Tech ir tiesības nodot Lietotāja parādu piedziņai citām personām. Tādā gadījumā Lietotājs papildus sedz arī ar piedziņu saistītos izdevumus.

2.35. Pievienojot maksājumu karti, Jūs apliecināt, ka ATOM tiek piešķirtas tiesības ieturēt no Jūsu pievienotās maksājuma kartes visus izdevumus, kas saistīti ar ATOM Pakalpojumu izmantošanu, kā arī zaudējumus un/vai līgumsodu, ja tādi radīsies.


3. IZMAIŅAS LĪGUMĀ

3.1.  ATOM patur tiesības vienpusēji ieviest izmaiņas šajā Līgumā. Pēc jebkuru šādu izmaiņu veikšanas, jaunā Līguma redakcija tiks publicēta ATOM mājas lapā, kā arī ATOM Lietotnē. Papildus, par izmaiņām Līgumā Jūs tiksiet informēts, paziņojumu nosūtot uz Jūsu norādīto e-pasta adresi. Izmaiņas Līgumā stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir tikušas publicētas ATOM mājas lapā un ATOM Lietotnē, kā arī Lietotājiem ir nosūtīts minētais e-pasta formas paziņojums. Turpinot izmantot ATOM Pakalpojumus Jūs apliecināt, ka Līguma aktuālā redakcija Jums ir pieņemama un Jūs piekrītat tās nosacījumiem. Šī iemesla dēļ, mēs aicinām Jūs iepazīties ar aktuālo Līguma redakciju pirms katra brauciena uzsākšanas. 

3.2. Ja Jūs nepiekrītat šai vai jebkurai aktualizētai Līguma redakcijai, Jums jāpārtrauc ATOM Pakalpojumu izmantošana.


4. NOTEIKUMI, KAS JĀIEVĒRO, IZMANTOJOT ATOM PAKALPOJUMUS

4.1. Jūs nedrīkstat piešķirt piekļuvi Jūsu profilam ATOM Lietotnē citām personām. Tas ietver aizliegumu izpaust Jūsu lietotāja vārdu un paroli vai arī piešķirt ATOM Lietotni lietošanā citai personai. Ja ierīce, no kuras esat pieslēdzies ATOM Lietotnei ir nozagta vai pazaudēta, Jums nekavējoties par to ir jāinformē ATOM. Jūs uzņematies pilnu atbildību, tai skaitā materiālu, ieskaitot tiešos un netiešos zaudējumus, izdevumus un samaksu par ATOM Pakalpojumiem, attiecībā uz visām darbībām, kas ir veiktas ATOM Lietotnē caur Jūsu profilu.

4.2. Par šī Līguma 4.1. punkta neizpildi ATOM ir tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no atbildības par citu izdevumu, tai skaitā zaudējumu, segšanu.

4.3. Iesniedzot jebkādu informāciju ATOM, tai skaitā norādot to ATOM Lietotnē, jūs apliecināt, ka šāda informācija ir precīza, pareiza un aktuāla. Veicot personu apliecinoša dokumenta attēla iesniegšanu ATOM, Jūs apliecināt, ka tas ir Jūsu personu apliecinošs dokuments. Par šī noteikuma neievērošanu ATOM var piemērot līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā, tā arī, Jums ir pienākums segt jebkādus izdevumus, kas ATOM rodas saistībā ar šī Līguma punkta neievērošanu, tai skaitā naudas sodus, prasības, kas vērstas pret ATOM, u.c. izdevumus un vai zaudējumus. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no atbildības par citu izdevumu, tai skaitā zaudējumu, segšanu.

4.4. Pievienojot savu personu apliecinošu dokumentu, tā derīguma termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 mēnešiem no dokumenta attēla iesniegšanas brīža.  

4.5. Pirms brauciena uzsākšanas ar ATOM Skūteri, Jums vienmēr ir jāpārliecinās, ka attiecīgais ATOM Skūteris ir darba kārtībā un tam nav redzamu mehānisku vai citu defektu. Ja tomēr Jūs pamanāt kādu defektu, Jums par to ir jāinformē ATOM pirms brauciena uzsākšanas, nosūtot faktu apliecinošus fotoattēlus, kā arī defekta aprakstu. 

4.6. Braucienus ar ATOM Skūteri ir atļauts veikt noteiktā zonā, kas ATOM Lietotnē ir atzīmēta zaļā krāsā. Ir aizliegts ATOM Skūteri izvest ārpus šīs zonas. Par šī noteikuma neievērošanu ATOM ir tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) apmērā, kā arī Jūs apņematies segt jebkādus izdevumus un/vai zaudējumus, kas ATOM rodas saistībā ar šī noteikuma neievērošanu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no atbildības par citu izdevumu, tai skaitā zaudējumu, segšanu.

4.7. ATOM Skūteri atļauts novietot tikai un vienīgi ATOM Lietotnē norādītajās velonovietnēs. Par šī noteikuma neievērošanu ATOM ir tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā, kā arī Jūs apņematies segt jebkādus izdevumus un/vai zaudējumus, kas ATOM rodas saistībā ar šī noteikuma neievērošanu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no atbildības par citu izdevumu, tai skaitā zaudējumu, segšanu.

4.8. ATOM neveic naudas atgriešanu par braucienu ne pilnībā, ne daļēji, ja Lietotājs nav varējis laicīgi pabeigt braucienu ATOM Lietotnē saistībā ar problēmām interneta pārklājumā, Jūsu izmantotajā ierīcē, vai saistībā ar citiem apstākļiem, izņemot gadījumu, ja ATOM Lietotne nefunkcionē ATOM vainas dēļ. Ja Jums rodas situācija, kad nav zonas vai nedarbojas internets, lūgums sazināties ar mums telefoniski un mēs centīsimies atrisināt radušos situāciju.

4.9. Var rasties situācijas, kad pēc brauciena ar ATOM Skūteri uzsākšanas, Jūs konstatējat defektu, kas traucē pārvietošanos ar ATOM Skūteri. Šādos gadījumos Jums par to ir nekavējoties jāziņo ATOM. Ja informācija par defektu, ietverot defekta aprakstu, tiks paziņota vismaz 10 minūtes no brauciena uzsākšanas sākuma, ATOM apņemas atgriezt patērēto naudu par attiecīgo braucienu, ja braucienu ar šo ATOM Skūteri nav iespējams turpināt minētā defekta dēļ. Tomēr, ja par defektu tiek paziņots vairāk kā 10 minūtes pēc brauciena uzsākšanas, nauda par braucienu netiek atgriezta. Tāpat, nauda netiek atgriezta ja tiek konstatēts, ka ATOM Skūterim nav Lietotāja norādītais defekts vai arī tas netraucē pārvietošanos ar ATOM Skūteri.

4.10. ATOM Skūteri ir pieejami braucieniem katru dienu (izņemot atsevišķas ATOM noteiktas dienas) laika posmā no 7.00 līdz 23.00. Klients var veikt braucienus ar ATOM Skūteri tikai šajā laika posmā, kas nozīmē, ka jebkurš brauciens ar ATOM Skūteri ir pilnībā jāpabeidz līdz tās pašas dienas pulksten 23.00. Par šī noteikuma neievērošanu ATOM ir tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā, kā arī Jūs apņematies segt jebkādus izdevumus un/vai zaudējumus, kas ATOM rodas saistībā ar šī noteikuma neievērošanu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no atbildības par citu izdevumu, tai skaitā zaudējumu, segšanu. Ja ATOM Skūteris netiek atgriezts ATOM līdz nākamās dienas 10.00, tiek uzskatīts, ka ATOM Skūteris ir nozagts. Šādā gadījumā Jūs apņematies segt izmaksas par jauna ATOM Skūtera iegādi, ieskaitot ar to saistīto iekārtu iegādi, kā arī zaudēto peļņu un citus izdevumus, kas ATOM rodas šī Līguma punkta neizpildes rezultātā, kā arī šajā Līguma punktā norādīto līgumsodu.

4.11. Maksājumu veikšanai par ATOM Pakalpojumiem Jūs varat izmantot tikai sev piederošu un uz Jūsu vārda izsniegtu maksājuma karti. Par šī noteikuma neievērošanu ATOM ir tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā, kā arī Jūs apņematies segt jebkādus izdevumus un/vai zaudējumus, kas ATOM rodas saistībā ar šī noteikuma neievērošanu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no atbildības par citu izdevumu, tai skaitā zaudējumu, segšanu.

4.12. Jūs esat atbildīgs par satiksmes noteikumu ievērošanu, izmantojot ATOM Skūteri, kā arī par drošu un piesardzīgu braukšanu. Izmantojot ATOM Skūteri, ATOM rekomendē valkāt ķiveri. ATOM nenes atbildību par jebkādiem negadījumiem vai sekām, kas rodas no ATOM Skūteru izmantošanas.  ATOM nodrošina ATOM Skūteru pieejamību un nomas iespējas, tomēr, ATOM nenes atbildību par Lietotāju veiktajām darbībām ar ATOM Skūteri. 

4.13. Braukšanai ar ATOM Skūteri primāri jāizmanto velo celiņi. Ja tādu nav, braukšana ar ATOM Skūteri jāveic pa atļauto ceļa daļu, saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem. Par šī noteikuma neievērošanu ATOM ir tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā, kā arī Jūs apņematies segt jebkādus izdevumus un/vai zaudējumus, kas ATOM rodas saistībā ar šī noteikuma neievērošanu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no atbildības par citu izdevumu, tai skaitā zaudējumu, segšanu.

4.14. Visa brauciena laikā, Lietotājs uzņemas atbildību (tai skaitā materiālu) par ATOM Skūtera izmantošanu, kā arī par jebkādiem bojājumiem, kas ATOM Skūterim šī brauciena laikā tiek nodarīti. Ja Jūsu brauciena laikā ATOM Skūterim tie nodarīti mehāniski vai citi bojājumi vai ATOM Skūteris tiek nozagts, Jūs sedzat visus izdevumus, kas ATOM šajā sakarā rodas, tai skaitā izdevumus par jauna līdzvērtīga skūtera un ar to saistīto iekārtu iegādi, kā arī zaudēto peļņu.  Par šī noteikuma neievērošanu ATOM ir tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā, kā arī Jūs apņematies segt jebkādus izdevumus un/vai zaudējumus, kas ATOM rodas saistībā ar šī noteikuma neievērošanu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no atbildības par citu izdevumu, tai skaitā zaudējumu, segšanu.

4.15. Izmantojot ATOM Skūteri Jums ir aizliegts būt alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Par šī noteikuma neievērošanu ATOM ir tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā, kā arī Jūs apņematies segt jebkādus izdevumus un/vai zaudējumus, kas ATOM rodas saistībā ar šī noteikuma neievērošanu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no atbildības par citu izdevumu, tai skaitā zaudējumu, segšanu.

4.16. Zaudējumu, izdevumu un parādu piedziņai, kā arī saistībā ar jebkurām darbībām kas saistības ATOM Skūtera izmantošanu, ATOM var vērsties policijā un citās tiesībsargājošās iestādēs, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, tiesai, kā arī nodot Jūsu parādu piedziņai citām personām

4.17. Jūs nedrīkstat ar ATOM Skūteri pārvadāt citas personas vai apjomīgus priekšmetus. Maksimālā masa, ko drīkst novietot uz ATOM Skūtera ir 100 kilogrami. Par šī noteikuma neievērošanu ATOM ir tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 100 (simts euro) apmērā, kā arī Jūs apņematies segt jebkādus izdevumus un/vai zaudējumus, kas ATOM rodas saistībā ar šī noteikuma neievērošanu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no atbildības par citu izdevumu, tai skaitā zaudējumu, segšanu.

4.18. Gadījumā, ja ATOM Skūteris ir nokļuvis citu personu lietošanā vai valdījumā, Jums par to ir nekavējoties jāinformē ATOM, norādot notikušā apstākļus, kā arī personas, kuru lietošanā vai valdījumā ATOM Skūteris ir nonācis. Līgumsods par šī noteikuma neievērošanu ir EUR 100 (simts euro), kā arī, papildus jūs uzņematies pilnīgu atbildību par ATOM Skūtera turpmāku izmantošanu, kas ietver – atbildību norēķināties par ATOM Pakalpojumiem visā ATOM Skūtera izmantošanas laikā, neatkarīgi no tā, ka ATOM Pakalpojumus izmanto cita persona, kā arī segt jebkādus zaudējumus, ko šāda persona nodara ATOM un/vai ATOM Skūterim(-iem).

4.19. ATOM Skūteri drīkst izmantot tikai personīgām vajadzībām, atbilstoši tam paredzētajām funkcijām un uzdevumam.


5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

5.1. Pēc Līguma noslēgšanas, Lietotājam ir tiesības veikt darbības saistībā ar ATOM Skūteri, izmantojot ATOM Lietotni. Šis Līgums ir uzskatāms par vienošanos starp Lietotāju un ATOM, kas apliecina, ka Lietotāja un ATOM darbībām, kas veiktas, izmantojot ATOM Lietotni, ir tāds pats obligāts juridisks spēks kā parakstam uz rakstiskiem dokumentiem, un tie var tikt izmantoti kā pierādījums tiesā, citā strīdu risināšanas institūcijā, kā arī izmantoti kā saistības apliecinošs dokuments.

5.2. Gadījumā, ja Lietotājs pienācīgi nepilda Līgumu un/vai sniedz nepareizus apliecinājumus, līdz ar citiem zaudējumiem un izmaksām Lietotājam ir jāatlīdzina ATOM zaudējumi un izmaksas, kas radušies sakarā ar parāda piedziņu vai citām darbībām, kas saistītas ar Līguma noteikumu izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, bet ne tikai maksa par juridiskajiem pakalpojumiem un parāda piedziņas izmaksas.

5.3. ATOM ir tiesības automātiski noņemt Līgumā norādītās summas, ja ATOM Skūterim ir radīti bojājumi Lietotāja vainas dēļ un Lietotājam ir pienākums segt citus zaudējumus, izmaksas un maksāt sodus saskaņā ar Līgumu. Ar šo Lietotājs piekrīt, ka ATOM var rezervēt līdzekļus līdz pat kopējai aplēstai izmaksu un zaudējumu summai un noņemt jebkuras summas, ko Lietotājs ir parādā saskaņā ar Līgumu, no ATOM Lietotnē reģistrētās maksājumu kartes. Taču, ja naudas rezervēšana neizdodas vai iepriekš minētajā maksājumu kartē nav pietiekamu līdzekļu, jauna brauciena uzsākšanu ar ATOM Skūteri nav iespējams veikt un konts ATOM Lietotnē tiek uz laiku bloķēts, kamēr summa tiek samaksāta un tiek veikti visi norēķini par saskaņā ar Līgumu aprēķinātajiem maksājumiem.

5.4. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Jūs izdarāt atzīmi ATOM Lietotnē, ka piekrītat šī Līguma nosacījumiem.

5.5. ATOM ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu vienpersoniski gadījumā, ja Lietotājs neizpilda šī Līguma nosacījumus. Citos gadījumos ATOM bez iemesla var vienpersoniski izbeigt Līgumu, par to brīdinot vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

5.6. Visa korespondence starp ATOM un Lietotāju no ATOM puses tiks nosūtīta uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi. Ja Lietotāja e-pasta adrese tiek mainīta, Lietotājs par to nekavējoties paziņo ATOM. Visa korespondence tiek uzskatīta par nosūtītu Lietotājam nākamajā dienā pēc tam, kad korespondence ir tikusi izsūtīta uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi.

5.7. Līguma izbeigšana neietekmē to Līguma noteikumu spēkā esamību, kas attiecas uz strīdu atrisināšanas kārtību un citiem noteikumiem, ja šādi noteikumi pēc to būtības paliek spēkā pēc Līguma izbeigšanas.

5.8. ATOM un Lietotājs vienojas, ka ATOM ir tiesības vienpusēji nodot visas no šī Līguma izrietošās tiesības un saistības jebkurai trešajai personai, informējot Lietotāju caur ATOM Lietotni vai Lietotāja norādīto e-pastu.  

5.9. ATOM un Lietotājs vienojas, ka šis Līgums, kad apstiprināts ATOM Lietotnē, tiek uzskatīts par noslēgtu, spēkā esošu un tam ir tādas pašas juridiskas sekas kā uz papīra parakstītam Līgumam.

5.10. Gadījumā, ja tiek pasludināts, ka jebkurš šī Līguma noteikums ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai jebkāda cita iemesla dēļ kļūst daļēji vai pilnībā spēkā neesošs, pārējie šī Līguma noteikumi pilnībā saglabā spēku.

5.11. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet vai ir saistīta ar šo Līgumu, un tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā esamību, vispirms tiek risināts savstarpēju sarunu ceļā saskaņā ar taisnīguma, saprātīguma un tiesiskuma principiem. Ja Lietotājs un ATOM nepanāk vienošanos viena mēneša laikā, strīds, nesaskaņa vai prasība tiek galīgi atrisināts attiecīgajā Latvijas Republikas tiesā pēc Iznomātāja juridiskās adreses (līgumiskā piekritība).  

5.12. Šī Līguma noslēgšanu, tā izpildi, izbeigšanu, tiesību normu tulkošanu un strīdu atrisināšanu reglamentē Latvijas Republikas materiālās un procesuālās tiesību normas.

5.13. Šī Līguma noteikumus var mainīt ATOM vienpusēji, informējot Lietotāju par jebkādiem grozījumiem e-pastā un publicējot jauno Līguma redakciju ATOM mājas lapā un ATOM Lietotnē. Šī iemesla dēļ Lietotājam ir ieteicams iepazīties ar Līgumu pirms katra brauciena uzsākšanas ar ATOM Skūteri.Kontaktinformācija:

Nosaukums: SIA “ATOM Tech”

Reģistrācijas Nr.: 40203185808

PVN reģistrācijas Nr.: LV40203185808

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 53 - 24, Rīga, LV-1011

E-pasts: info@rideatom.com