ATOM

ATOM – ELEKTRISKO SKŪTERU KOPLIETOŠANAS PLATFORMA

ATOM Privātuma politika

SIA ATOM Tech, reģistrācijas numurs: 40203185808 („ATOM”) pārzinis personas datu apstrādē, kas saistīta ar ATOM pakalpojumu (“ATOM Pakalpojumi”) izmantošanu. 

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju ATOM Pakalpojumu izmantotājiem („Jūs” „Jūsu”, „Jums” „Lietotājs”) par ATOM veikto Jūsu personas datu apstrādi. 

Šīs privātuma politikas ietvaros ar personas datiem saprotu jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). 

Visi citi šajā privātuma politikā lietoti termini ir ar nozīmi, kas definēta ATOM Pakalpojumu līgumā. 


Kādēļ mēs apstrādājam Jūsu personas datus

Jūsu personas dati primāri tiek apstrādāti pakalpojuma nodrošināšanas nolūkos - lai ATOM Lietotnē precīzi atspoguļotu informāciju par ATOM Skūteriem un Jūsu braucieniem. Papildus, personas datu apstrāde var tikt veikta, lai analizētu ATOM darbības rādītājus un nodrošinātu ATOM darbību un pastāvēšanu, kas var ietvert statistikas ievākšanu un analīzi. ATOM ir saistoši normatīvie akti, kas var radīt pienākumu veikt datu apstrādi grāmatvedības un nodokļu administrācijas nolūkiem. 

Vairāk par Jūsu personas datu apstrādi varat lasīt šeit:


Pakalpojumu sniegšana

Primāri ATOM apstrādā Jūsu personas datus ATOM Pakalpojumu nodrošināšanas nolūkiem, kas ietver:

 1. Nepieciešamību identificēt Jūs kā līguma pusi, kā arī pārliecinātos, ka esat sasniedzis ATOM Pakalpojumu līgumā noteikto minimālo vecumu, no kura var uzsākt ATOM Pakalpojumu izmantošanu;
 2. Nepieciešamību nodrošinātu Jums iespēju veikt norēķinus par ATOM Pakalpojumiem, izmantojot ATOM Lietotni;
 3. ATOM Pakalpojuma līguma izpildes uzraudzību, lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti nosacījumi, it īpaši attiecībā uz ATOM Skūteru ekspluatāciju;
 4. Samaksas aprēķinu par Jūsu izmantotajiem ATOM Pakalpojumiem, ņemot vērā tai skaitā, bet ne tikai, braucienu ilgumu;
 5. Braucienu maršruta uzraudzību un ATOM Skūtera lokācijas uzraudzību, lai pārliecinātos, ka ATOM Skūteru izmantošana notiek atbilstoši Līguma nosacījumiem, kā arī nodrošinātu precīzu ATOM Skūtera atrašanās vietas atspoguļošanu ATOM Lietotnē.

Šiem mērķiem ATOM veic personas datu apstrādi, kas balstīta persona datu apstrādes pamata - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b) punkta. 


ATOM Pakalpojumu nodrošināšanai ATOM var apstrādāt šādus Jūsu personas datus:

 1. Informāciju par Jūsu identitāti, kas ietver, vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, dzimšanas datumu;
 2. Informāciju par Jūsu saņemtajiem ATOM Pakalpojumiem - braucienu skaits, ilgums, datums, aprēķinātā samaksa par braucienu, izbraukšanas vieta un galamērķis, brauciena maršruts, brauciena laiks, nobrauktais attālums;
 3. Informāciju par līguma izpildes atbilstību, kas ietver, informāciju par līgumsaistību pārkāpumiem, līguma neizpildi, tai skaitā, bet ne tikai, par ATOM Skūtera atstāšanu neatļautā vietā, ATOM Skūtera bojāšanu, izraisītajiem defektiem, kā arī jebkuru citu informāciju, kas ir saistīta ar līguma saistību izpildi;
 4. Informāciju par lokāciju, no kuras tiek veikta ATOM Skūtera saņemšana, brauciens un ATOM Skūtera atstāšana. 


Klienta identifikācija un krāpšanas novēršana

Lai novērstu un mazinātu krāpšanu, kā arī pienācīgi identificētu Jūs, ATOM pieprasa augšupielādēt Jūsu personas apliecinoša dokumenta attēlu. Šādā veidā ATOM var pārliecināties par Jūsu identitāti un Jūsu sniegtās informācijas pareizību. 

Jūsu vārds, uzvārds, personas kods (dzimšanas datums), kā arī dokumenta numurs tiek fiksēti ATOM Pakalpojuma līguma noslēgšanai. Savukārt, augšuplādētais attēls tiek apstrādāts tikai un vienīgi pie Jūsu kā Lietotāja reģistrācijas un netiek apstrādāts pēc tam, kad Jūsu identifikācija ir tikusi pabeigta. 


ATOM darbības nodrošināšana un analīze

ATOM veic Jūsu personas datu apstrādi, lai nodrošinātu ATOM darbību, kā arī analizētu darbības rezultātus, kas ietver:

 1. Informācijas apkopošanu par braucieniem, to regularitāti, braukšanas zonām, kā arī vietām, kur Jūs un citi Lietotāji veic ATOM Skūteru nomas uzsākšanu un pabeigšanu;
 2. Informācijas apkopošanu, analīzi un nodošanu uzņēmumu grupā, kā arī ATOM īpašniekiem;

Šiem mērķiem ATOM veic personas datu apstrādi, kas balstīta persona datu apstrādes pamata - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b) punkta


Normatīvo aktu izpilde

ATOM ir saistoši normatīvie akti, kas ietver, cita starpā, normatīvos aktus grāmatvedības, nodokļu administrācijas, kā arī citās jomās. 

Šiem mērķiem ATOM var glabāt un apstrādāt Jūsu personas datus, lai pienācīgi vestu ATOM grāmatvedību, kā ari veiktu nepieciešamos nodokļu maksājumus. 


Lokācijas noteikšana ATOM Pakalpojumu izmantošanai

Atsevišķos gadījumos lokācija tiek izmantota, lai konstatētu pieprasījumu pēc ATOM Skūteriem noteiktā atrašanās vietā. Šādu informāciju ATOM izmanto, lai plānotu un analizētu ATOM Skūteru izvietojumu pilsētā. 

Šādiem mērķiem lokācijas dati tiek izmantoti, balstoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) punktu. Šo piekrišanu Jūs varat atsaukt jebkurā laikā, veicot izmaiņas Jūsu ierīces iestatījumos un atslēdzot lokācijas funkcionalitātes izmantošanu ATOM Lietotnei. 


Mārketings un klientu apkalpošanas uzlabošana

Mēs varam izmantot Jūsu kontaktinformāciju, lai nosūtītu Jums ar ATOM Pakalpojumiem saistītus komerciālus paziņojumus, ja vien Jūs pie reģistrācijas ATOM Lietotnē neesat informējis ATOM (e-pastā vai citādi), ka nevēlaties, lai Jūsu kontaktinformācija tiktu izmantota mārketinga mērķiem. Šādi paziņojumi ir domāti, lai ATOM varētu komunicēt par jaunumiem un aktualitātēm, kas attiecas uz ATOM Pakalpojumiem

Saņemot katru ATOM komerciālu paziņojumu, Jums tiks dota iespēja atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas. 

Papildus, ATOM var veikt Jūsu personas datu apstrādi apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai, kas ietver ATOM Pakalpojumu ietvaros saņemto pieprasījumu glabāšanu, kas ietver, Jūsu pieprasījumus pa tālruni, e-pastu, vēstulē vai sociālajos tīklos), kas ļauj efektīvāk un precīzāk atbildēt uz Jūsu pieprasījumiem, ierosinājumiem un izmaiņām, kā arī izpildīt Jūsu pieprasījumus. 

Jūsu kontaktinformācijas apstrāde mārketinga nolūkiem, kā arī saziņas informācijas apstrāde servisa uzlabošanai tiek veikta, balstoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) punktu. 


Kam mēs nododam Jūsu personas datus

Jūsu personas dati var tikt nodoti:

 1. Maksājumu sistēmas nodrošinātājam, ja tas nepieciešams maksājumu nodrošināšanai caur ATOM Lietotni, lai Jūs varētu norēķināties par ATOM Pakalpojumiem;
 2. ATOM pakalpojumu sniedzējiem, tādiem kā, grāmatvedība, uzņēmējdarbības konsultanti, auditori, ārpakalpojumu juristi;
 3. Parādu piedzinējiem, kas mūsu vārdā veiks Jūsu parāda piedziņu, gadījumos, kad tiks kavēti maksājumi par ATOM Pakalpojumiem;
 4. Valsts iestādēm, pēc to pieprasījuma, ja tas būs saistošs ATOM;
 5. Iestādēm, kas veic administratīvo vai krimināltiesisko vajāšanu, Latvijas Republikas likumos paredzētajā apmērā;
 6. Citām iestādēm, ja tas ir nepieciešams ATOM likumisko interešu aizstāvībai. 


Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no apstrādes mērķa. Zemāk ir aprakstīta glabāšanas termiņa noteikšanas kārtība:

 1. Datus, kas apstrādāti saistībā ar ATOM Pakalpojumu sniegšanu, glabā visu ATOM Pakalpojuma līguma darbības laiku. Atsevišķas datu kategorijas - informāciju par samaksu un saņemtajiem ATOM Pakalpojumiem, ATOM var glabāt 10 gadus pēc ATOM Pakalpojuma līguma izbeigšanas, kas izriet no likumā noteiktā noilguma termiņa, kura laikā var tikt vērstas prasības saistībā ar ATOM Pakalpojuma līguma izpildi;
 2. Jūsu personas identifikācijas dokumenta attēla apstrāde tiek veikta, lai identificētu Jūs kā ATOM Pakalpojumu līguma pusi. Pēc identifikācijas veikšanas un vajadzīgo identifikācijas datu fiksēšanas, Jūsu personas apliecinoša dokumenta attēls tiks dzēsts. 


Jūsu tiesības un informācija saziņai

Jums ir tiesības atteikties no Jūsu datu apstrādes mārketinga mērķiem, pie reģistrācijas ATOM Lietotnē sazinoties ar ATOM un informējot par savu izvēli. Papildus, pie katra komerciāla paziņojuma saņemšanas, Jums būs iespēja atteikties no turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanas. 

Tā arī, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu lokācijas datu apstrādei, ko varat izdarīt savas ierīces uzstādījumos. 

Ja vēlaties sazināties ar ATOM jautājumos par Jūsu datu aizsardzību, kā arī izmantot savas tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, tai skaitā, piekļūt saviem personas datiem, labot savus personas datus, pieprasīt to dzēšanu, attiecīgs pieprasījums ir jānosūta uz info@rideatom.com


Trešo pušu pakalpojumi

ATOM Pakalpojumu izmantošanai Jūs varat izmantot arī citu, trešo pušu pakalpojumus. Lūgums ņemt vērā, ka izmantojot trešo pušu pakalpojumus saistībā ar ATOM Pakalpojumiem, šādas trešās puses ir atbildīgas par Jūsu personas datu apstrādi, kas ietver arī apstrādes nolūku un veidu noteikšanu. 

Lai iepazītos ar datu apstrādes kārtību ko veic šādas trešās personas, lūgums, apmeklēt šādu trešo pušu pakalpojumu sniedzēju mājas lapu, lai iepazītos ar to privātuma paziņojumiem. 


Datu nodošana ārpus Eiropas Savienības

ATOM izmantotais maksājumu sistēmas nodrošinātājs var veikt Jūsu personas datu, kas saistīti ar maksājumu veikšanu ATOM Lietotnē, nodošanu ārpus Eiropas Savienības. Šādas nodošanas gadījumā tiek nodrošināts, ka pastāv Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktās garantijas - datu saņēmēja darbība tiek nodrošināta saskaņā ar Privātuma Vairogu (“Privacy Shield”). 

Lai iegūtu Jūsu nodoto personas datu kopiju, attiecīgs pieprasījums ir jāiesniedz ATOM, nosūtot informāciju uz šajā politikā norādīto ATOM e-pasta adresi. 


Personas datu drošība

ATOM izmanto tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu apstrādātos personas datus no to sagrozīšanas, zuduma, iznīcināšanas vai nepiederošu personu piekļuves. ATOM nepārtraukti uzlabo savus drošības pasākumus, sekojot tehnoloģiju attīstībai.


Privātuma politikas grozīšana

Iznomātājs patur tiesības veikt izmaiņas spēkā esošajā privātuma politikā un informēt Lietotāju par jebkādiem grozījumiem. Jebkura atjaunota Privātuma politikas redakcija tiek uzskatīta par paziņotu, ja par to ir norādīta informācija ATOM Lietotnē un informācija par izmaiņām ir nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu. Atjaunotā redakcija tiks publicēta ATOM Lietotnē.


 Saziņai ar datu aizsardzības speciālistu, lūdzam rakstīt uz info@dataway.lv